Konsepti

Vuoden 2018 Art Ii Biennaalin konsepti rakentuu veden (H2O) ympärille. Vesi on kaikkien elämänmuotojen keskeinen elementti, kulttuurillinen yhtymäkohta, muuntautuva materiaali, luonnon arkisto.

VESI MUODOSTAA MAAILMAN JOET, järvet, meret ja sateet. Se on elintärkeä eläville eliöille ja niiden merkittävä rakennusosa. Vesi on ratkaisevassa osassa elämässämme – ihmiskeho koostuu 70 % vedestä. Kautta historian ihmiset ovat viihtyneet jokien, merien ja muiden merkittävien vesistöjen läheisyydessä. Myös Iissä vesi on ollut tärkeässä asemassa, sillä onhan kylä rakentunut Pohjanlahteen laskevan Iijoen rannoille. Aiemmin vesi määritti rajat eri heimojen maille, ja nykyisinkin se erottaa valtioita toisistaan. Vesi voi erottaa, mutta myös toimia yhdistävänä ja muuttuvana rajana tarjoten väyliä ihmisten siirtymiseen, tavaran kuljetukseen ja valuutanvaihtoon. Vesi toimii monin tavoin viestintä- ja resurssiverkostona sekä luonnon arkistona muovaten ja korjaten maisemaa.

Mielenkiintoisinta vedessä ovat sen kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Muuttaen muotoaan olomuodosta toiseen vesi on läsnä erilaisissa luonnon olosuhteissa. Lumi, jää, meri, joet ja veden haihtuminen ilmakehään muodostavat maapallolle vuosittain toistuvan kiertokulun, jolla on tärkeä osa erityisesti pohjoisen maiseman muotoutumisessa. Vuodenaikojen vaihtelu vaikuttaa jokapäiväiseen elämäämme ja maailmankatsomukseemme sen mukaan millä puolella maailmaa elämme.

Miksi vesi on niin tärkeä nykymaailmalle? Miten se heijastaa muutoksia globaalissa mittakaavassa? Miten ympäristöja biotaide ovat vuorovaikutuksessa muuttuvan ympäristön kanssa? Näitä kysymyksiä käsitteli Art Ii Biennaali 2018 States of Matter. Mukana olleet taiteilijat tulivat eri puolilta maailmaa ja edustivat eri kulttuureja. Teokset tarjosivat yleisölle uusia näkökulmia veteen käsittelemällä biennaalin teemaa ympäristötietoisesta, sosiokulttuurisesta ja geopoliittisesta perspektiivistä. Julkisessa tilassa esillä olleet teokset sekä sarja vuorovaikutteisia performansseja ja yhteisöllisiä aktiviteetteja rohkaisivat yleisöä osallistumaan teosten luomiseen sekä jakamaan henkilökohtaisia kokemuksiaan ja näkökantojaan teosten kautta.

Vuoden 2018 Art Ii Biennaalin taiteilijat ja teokset kuvasivat veden valtavaa teemallista ja materiaalista luovaa potentiaalia. Tekijät käsittelivät veden fyysistä ja symbolista olemusta eri näkökulmista ja etsivät uusia tapoja käyttää veden elementtiä työskentelyssään: taiteellisen tuotannon materiaalina, saavutettavana viestintävälineenä, rituaalien lähtökohtana tai kontekstina sosiaalipoliittiselle kritiikille.